DAĞITIM BAĞLANTI ANLAŞMASI

DAĞITIM BAĞLANTI ANLAŞMASI

03 Ekim 2018

Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis veya kullanım yerinin dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi (TEDAŞ) ile dağıtım sistemi kullanıcısı (müşteri) arasında yapılan anlaşmadır.

Tüketiciler İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması için tıklayın

Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler için Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması için tıklayın

Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır. Söz konusu kullanım yerindeki müşteri değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılmaz. Bu durumda yeni kullanıcı ile sadece perakende satış sözleşmesi imzalanır.

BAĞLANTI BAŞVURUSU VE İSTENİLECEK BELGELER

1- Bağlantı (Enerji Müsaade) Başvurusunun Yapılması;

Başvuru;

1. Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili,

2. Mülk kiraya verilmiş ise belgelemesi kaydıyla kiracı,

tarafından yapılır.

Başvuru sahibi tarafından, dağıtım bölgesindeki dağıtım lisans sahibi tüzel kişiye (Bağlı Ortaklığa veya Müessese Müdürlüğü’ne) enerji istenilen tesis veya kullanım yeri için aşağıdaki bilgileri içeren dilekçeyle başvurulur,

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi

b) Enerji istenilen tesis veya kullanım yeri için istenilen güç (Talep sahibi özel trafo tesis etmek istiyorsa trafo gücü kVA, AG’den beslenmek istiyorsa projedeki toplam güç kW)

c) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin kullanım amacı

d) Geçici bağlantı için bağlantı süresi

2- Bağlantı Anlaşması İçin Başvuruda İstenilen Belgeler:

Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde;

a) Enerji istenilen yerin tapu kaydı

b) Enerji istenilen yerin onaylı elektrik projesinin (Dağıtım sistemine erişim projesi ile başvurunun niteliğine göre motor ve elektrojen gruplarının sayısı ve güçleri, aydınlatma ve ısıtma tesisatı ve güçleri, koruma sistemleri gibi diğer tesis ve/veya teçhizatla ilgili teknik özellikleri de içeren elektrik projesi)

c) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma izni

d) Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27, 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma izni

e) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüklerinden verilen yapı kullanma izin belgesi

f) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınan izin belgesi

g) Sayaç faturası

h) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler

i) Sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı talep edilmesi halinde elektrik projesi ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesi

Kaynak: www.tedas.gov.tr